POWRÓT

                           

 

 

AUTOBUTLEGAZ Szczygieł, Sp. J.        
ul. Kolejowa 36, 62-067 Rakoniewice        
tel.: 61 444 13 40        
fax. 61 444 18 36        
               
               
          Rakoniewice, dn. 07 kwietnia 2016r.
               
Szanowni Państwo,          
Zgodnie z art.. 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 lipca 2015r. O zmianie ustawy- Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. Poz. 1434) obowiązującym od 6 października 2015r.
Przekazujemy informację dotyczącą środków bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie rozlewni gazu płynnego firmy AUTOBUTLEGAZ Szczygieł Sp. J. w Rakoniewicach
               
               
Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres.      
Oznaczenie prowadzącego zakład:        
               
Nazwa Prowadzącego AUTOBUTLEGAZ Szczygieł Spółka Jawna
Kierujący Zakładem Jerzy Szczygieł
Adres siedziby ul. Kolejowa 36, 62-067 Rakoniewice
Telefon 61 444 13 40
Fax 61 444 18 36
WWW www.autobutlegaz.firmowo.net
e-mail rakbut@onet.pl
NIP 788-00-12-854
REGON 632005933
             
             
Adres zakładu:          
             
Nazwa  Rozlewnia Gazu Płynnego
Adres Ul. Kolejowa 36, 62-067 Rakoniewice
Telefon 61 444 13 40
Fax 61 444 18 36
               
Osoba udzielająca informacji:        
  Właściciel Zakładu        
Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
               
Rozlewnia Gazu Płynnego w Rakoniewicach jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z klastfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajduję się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dz. U. nr 58/2002, poz. 535 z późniejszymi zmianami)
             
Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca, zaktualizowania dokumentacja wymagana przez ustawę Prawo ochrony środowiska została przekazana w dniu 06.05.2014r. Komendantowi Powiatowemu  Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Lesznie.
               
               
Charakter działalności w Rozlewni Gazu Płynnego w Rakoniewicach  
               
Do podstawowej działalności rozlewni Gazu Płynnego w Rakoniewicach zaliczamy:
               
1. rozładunki autocystern i transfer gazu do zbiorników ciśnieniowych,   
2. składowanie gazu płynnego w ciśnieniowych zbiornikach magazynowych,   
3. napełnianie butli.  
               
               
Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie rozlewni
               
W Rozlewni Gazu Płynnego w Rakoniewicach znajdują się następujące substancji niebezpieczne:
               
Surowiec wyjściowy
propan, propan-butan: są to substancje skrajnie łatwo palne, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe lub palne; są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.
               
               
               
Główne produkty
Gaz propan i propan-butan w butlach gazowych.
             
               
Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska.
             
Substancje znajdujące się na terenie rozlewni gazu w Rakoniewicach stwarzają zagrożenia, ale zagrożenia mogące wystąpić na terenie rozlewni i w  wiekszości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. 
             
W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu wiekszym niż 4kW/m2, spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu oraz odłamki powstałe w czasie ewentualnego wybuchu. 
Opis systemu bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majatku i środowiska naturalnego. 
             
Mając na względzie rodzaje zagrożeń, związanych z operacjami technologicznymi z udziałem gazu propan i proban-butan; rozlewnia w Rakoniewicach posiada zabezpieczenia w postaci:
               
systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod katem obecności B117 zblokowany z systemem automatyki wyłączającymi prąd i zamykającym zawór gazu na rurociągu technologicznym ze zbiorników na rozlewnię,
 
 
instalacji przeciwpożarowej wodnej, składającej się z hydrantów naziemnych i z instalacji zraszaczowych zlokalizowanych w potencjalnie najbardziej zagrożonych miejscach ( stanowisko rozładunku/załadunku cystern drogowych, hala napełniania butli, wewnętrzny magazyn butli ), 
 
zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach magazynowych i rurociągach, 
systemu instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciw wybuchowym,
             
             
W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji zraszaczowych na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu. Na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomiona zostanie PSP w Grodzisku Wlkp.
             
Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majatku i środowiska w przypadku jej zaistnienia w Rozlewni Gazu w Rakoniewicach opiera się o następującą sekwencję działań:
             
             
Filozofia bezpieczeństwa i ograniczania skutków awarii przemysłowej dla ludzi, majątku i środowiska w przypadku jej zaistnienia
Szybka idetyfikacja sytuacji awaryjnej za pomocą automatyki kontrolno-pomiarowej
Reakcja automatyki zabezpieczeniowej  
Detekcja uwolnień za pomocą systemu alarmowego    
Odcięcie dopływu substancji do punktu uwolnienia
Awaryjne wyłączenie zasilania
Reakcja automatycznego systemu przeciwdziałania
Powiadomienie Państwowej Starży Pożarnej i osób funkcujnych AUTOBUTLEGAZ
Podjęcie działań przez Państwowej Straż Pożarną w celu ograniczania skutków awarii w możliwym najkrótszym czasie. 
 
               
             
Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii
             
Na terenie rozlewni alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostepnych środków komunikacji tzn.:
             
sygnały akustyczne przekazywane syrenami i buczkami,
sieć łączności bezprzewodowej,  
sieci łączności telefonicznej,  
inni pracownicy.  
             
             
Sposób postępowania ludności zamieszkałej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewni w przypadku wystąpienia powaznej awarii
W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie rozlewni konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną, a osobani uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi. 
             
Najważniejsze kroki ludności w przypadku zagrożenia, po ostrzezeniu o awarii:
               
powiadom najbliższych i sąsiadów,    
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,     
zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 
sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie,
pozamykaj okna i drzwi,
zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki, wyznaczone w ramach
  podejmowanych działań przez służby ratownicze    
               
               
Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń
               
Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu za służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku wystąpienia - poanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.
               
W trosce o bezpieczeństwo pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego Firma AUTOBUTLEGAZ ściśle współpracuje ze służbami Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii, oraz ograniczenia jej skutków
               
               
Obszar uzyskania dodatkowych informacji związanych z bezpieczeństwem Rozlewni Gazu w Rakoniewicach, z zastrzeżeniami wymogów dotyczących informacji niejawnych, ustalonycj w przepisach krajowych.
               
Bliższych informacji( oprócz informacji niejawnych ) udziela Właściciel Rozlewni w siedzibie zakładu/rozlewni w dni robocze w godzinach 7-15.
               
               
               
               
Opracowanie dokumentu: właściciel rozlewni gazu